اعضاء هیئت مدیره

اسامی اعضاء هیئت مدیره شرکت حدیدکاران ایران

اعضای هیئت مدیرهسمت
آقای مهندس مهدی شاه محمدیرئیس هیات مدیره
آقای مهندس علی شاه محمدیمديرعامل
آقای مهندس سید امیر میرینایب رئیس هیات مدیره
آقای مهندس حمید قزوینیعضو هیئت مدیره