واحد امور مالی

واحد امور مالی

واحد امور مالی و اداری در راستای بهبود تعهدات و اهداف شرکت عهده دار انجام مسئولیت‌های ذیل می‌باشد.
– برنامه ریزی در جهت تخصیص مناسب بودجه و اعتبارات موجود به واحدها و پروژه‌های موجود.
– ارایه گزارش و راه کار مناسب و تحلیل انحراف از بودجه.
– انجام ثبت و گزارش دهی به موقع و دقیق کلیه عملیات‌های مالی سازمان.
– پرداخت هزینه‌های جاری دفتر، کارخانه‌ها و پروژه‌ها.
– عملیات حسابداری مالی، صدور اسناد، نگهداری و کنترل مناسب حساب‌ها بر اساس تفکیک پروژه‌ها و تامین کنندگان.
– تهیه گزارشات ماهانه در خصوص نیاز دوره‌های آموزشی و بررسی و تایید بودجه آموزشی پرسنل و ارایه گزارشات.