واحد بهره برداری تولید

واحد بهره برداری تولید

تولید

واحد تولید در راستای هم سو شدن با اهداف شرکت و با تکیه به تجربیات گذشته در صدد بهبود کیفیت و بهره‌وری و پیاده سازی نظریه‌های علمی فرآیندهای تولیدی است، اهم وظایفی که در این واحد انجام می‌شود به شرح ذیل می‌باشد:
– برنامه ریزی، کنترل تولید و موجودی‌ها
– برنامه‌ریزی نگهداری و تعمیرات (نت)
– برنامه‌ریزی حمل و نقل محصولات تولید شده (جاده‌ای، ریلی، دریایی و ترکیبی)
– بهبود فرآیندهای کسب و کار
– مطالعه کار، زمان سنجی و ظرفیت سنجی
– نحوه استقرار و چیدمان ماشین آلات و تجهیزات تولید
– مطالعه و پژوهش در زمینه مفاهیم و الگوها و روش‌های نوین در مدیریت تولید