واحد تدارکات و خرید

واحد تدارکات و خرید

واحد تدارکات و خرید مسئولیت فرآیند تامین منابع شامل انواع متریال، تجهیزات، ملزومات، خدمات و سایر نیازهای شرکت بر عهده این واحد می‌باشد و به منظور انطباق فرآیند خرید با الزامات کیفی مورد نظر سازمان اقدامات زیر به مورد اجرا گذاشته می‌شود:

– شناسایی، ارزیابی و رتبه‌بندی مستمر تامین کنندگان بر پایه توانایی آنان در تامین محصولات یا خدمات بر طبق الزامات سازمان و خواسته‌های کارفرمایان از طریق انجام بازرسی و سایر روش‌ها.
– تنظیم و نگهداری سوابق نتایج ارزیابی‌ها.
– ارایه فهرست تامین کنندگان معتبر و مدیریت روابط با ایشان.
– برنامه‌ریزی خرید و تجزیه و تحلیل گزارشات فرآیند و ارایه جمع بندی نتایج بررسی‌ها به مدیریت عامل و سایر واحدهای مرتبط بر حسب ضرورت.

واحد تدارکات و خرید