واحد طراحی و مهندسی

واحد طراحی و مهندسی

برای واحد طراحی و مهندسی شرکت، کارهای ویژه زیر تعریف شده است:
– طراحی سازه‌های صنعتی و ساختمانی با استفاده از نرم افزارهای توانمندی مانند Etabs و SAP.
– کنترل نقشه‌های ارایه شده توسط مشاورین.
– تهیه نقشه‌های کارگاهی با بالاترین دقت و استانداردهای روز دنیا.