واحد کنترل کیفیت

واحد کنترل کیفیت (QC) و تضمین کیفیت (QA)

واحد کنترل کیفیت شرکت وظایف زیر را به انجام می‌رساند:
– تهیه طرح کیفیت بر اساس نوع آن برای هر پروژه
– تهیه مدارک QC  و QA شامل فرم‌ها و اطلاعات جمع آوری شده و سایر اشکال رسانه و ارزیابی داخلی آن‌ها
– ارایه مدارک و مستندات QC  و QA به کارفرما به منظور ارزیابی و اخذ تایید از کارفرما