پروژه‌ها

پروژه‌های شرکت حدید کاران ایران

سوله های صنعتی , سازه های صنعتیسازه فلزی 

پروژه شرکت طبیعت

ساخت سوله و نصب سوله شرکت طبیعت  
سوله های صنعتی , سازه های صنعتیسازه فلزی 

پروژه شرکت سانا

ساخت سوله شرکت سانا
سوله های صنعتی , سازه های صنعتیسازه فلزی 

پروژه شرکت افرا صنوبر

ساخت سوله شرکت افرا صنوبر        
سوله های صنعتی , سازه های صنعتیساخت سوله 

پروژه شرکت الکترود اما

ساخت سوله شرکت الکترود اما
سوله های صنعتی , سازه های صنعتیساخت سوله 

پروژه شرکت توانا

ساخت سوله شرکت توانا
سوله های صنعتی , سازه های صنعتیساخت سوله 

پروژه شرکت راشا

ساخت سوله شرکت راشا