اعضاء هیئت مدیره

<link rel="shortcut icon" href="logo-hadid2.png"/>

اسامی اعضاء هیئت مدیره شرکت حدیدکاران ایران

اعضای هیئت مدیره سمت
آقای مهندس مهدی شاه محمدی رئیس هیات مدیره
آقای مهندس علی شاه محمدی مديرعامل
آقای مهندس حمید قزوینی عضو هیئت مدیره
تماس با صنایع فلزی دیاکو