واحد طراحی و مهندسی

واحد طراحی و مهندسی

برای واحد طراحی و مهندسی شرکت، كارهای ويژه زير تعريف شده است:
– طراحی سازه‌های صنعتی و ساختمانی با استفاده از نرم افزارهای توانمندی مانند Etabs و SAP.
– كنترل نقشه‌های ارایه شده توسط مشاورين.
– تهيه نقشه‌های كارگاهی با بالاترين دقت و استانداردهای روز دنيا.